Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden MHB Event Facilities B.V.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene verhuurvoorwaarden van MHB Event Facilities B.V.. hebben de hieronder met een hoofdletter en
vetgedrukt weergegeven woorden de volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden: deze algemene verhuurvoorwaarden van MHB Event Facilities B.V.
Apparatuur: de door MHB krachtens de Overeenkomst op tijdelijke basis en als tijdelijke hulpconstructie te verhuren
roerende zaken, zijnde licht-, geluid-, video- en LED apparatuur alsmede alle bijbehorende materialen en accessoires.
Artikel: een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.
MHB: MHB Event Facilities B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende te (8503 AG) Joure, aan de Röntgenweg 10 
alsmede elke groepsmaatschappij van MHB zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, indien en voor zover zodanige
groepsmaatschappij deze Algemene Voorwaarden hanteert.
Huurder: de potentiële wederpartij of wederpartij van MHB.
Locatie: de overeengekomen plaats of plaatsen waar de Apparatuur door Huurder op tijdelijke basis en als tijdelijke
hulpmiddel zal worden gebruikt.
Overeenkomst: de ingevolge Artikel 3.4 tussen Partijen te sluiten of gesloten huurovereenkomst met betrekking tot de
Apparatuur en het verrichten van werkzaamheden door MHB ten behoeve van de Apparatuur, zoals de installatie, montage,
bediening, het onderhoud en/of de demontage van de Apparatuur.
Partij: Huurder of, al naar gelang het geval, MHB. Onder Partijen wordt verstaan: Huurder en MHB gezamenlijk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De toepasselijkheid van eventuele door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen en deze zijn niet op de rechtsbetrekking met MHB van toepassing.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij MHB als verhuurder van
Apparatuur en/of verrichter van werkzaamheden ten behoeve van Apparatuur optreedt.
2.3 Van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan slechts door een schriftelijke overeenkomst tussen
Partijen worden afgeweken.
2.4 In geval van inconsistentie, interpretatieverschillen of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene
Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.
2.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail of ander elektronisch medium.
Onder “aflevering” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling van de apparatuur door
MHB.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van MHB zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verhuur of
verkoop van de Apparatuur. Elke door MHB uitgebrachte offerte zal worden beschouwd als een nieuwe en aparte offerte die
alle eerdere uitgebrachte offertes vervangt.
3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op uitvoering van de
Overeenkomst onder de in de relevante offerte vermelde werktijden en werktijdschema’s. Indien de uitvoering van de
Overeenkomst niet onder de in de relevante offerte vermelde werktijden en/of werktijdschema’s geschiedt, is Huurder
gehouden om alle daarmee gemoeide additionele kosten, inclusief extra gemaakte uren en wachturen, aan MHB te
vergoeden.
3.3 MHB is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met Huurder af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot
enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn.
3.4 Een huurovereenkomst tussen MHB en Huurder komt tot stand zodra: (i) Partijen de door MHB opgestelde
huurovereenkomst hebben ondertekend, (ii) MHB de opdracht van Huurder schriftelijk heeft aanvaard, of (iii) Huurder de
offerte van MHB schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd en Fabeg en bevestiging door Huurder schriftelijk heeft herbevestigd
door het versturen van een opdrachtbevestiging (de “Overeenkomst”).
3.5 Alle door Huurder aan MHB te geven nadere instructies voor de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Huurder
schriftelijk te worden gegeven. Indien MHB mondeling door Huurder wordt geïnstrueerd, zal MHB dit na het geven van de
instructie schriftelijk aan Huurder bevestigen. MHB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onnauwkeurigheden
of misverstanden die het gevolg zijn van door Huurder gegeven mondelinge instructies.
3.6 MHB is gerechtigd om vervangende Apparatuur van gelijkwaardige of betere kwaliteit aan Huurder te verhuren, indien de
overeengekomen Apparatuur vòòr uitvoering van de Overeenkomst niet beschikbaar is.
3.7 Huurder doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping of vernietiging uit hoofde van artikel 6:227b lid 1, lid 4 en
lid 5 BW alsmede artikel 6:227c lid 2 en lid 5 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 4 – Verplichtingen van Partijen
4.1 MHB verplicht zich de overeengekomen Apparatuur in goede staat en in overeenstemming met de overeengekomen, in
de Overeenkomst weergegeven specificaties, afmetingen en, daar waar nodig, gewicht aan Huurder ter beschikking te
stellen.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal MHB de Apparatuur aan Huurder ter beschikking stellen door aflevering
van de Apparatuur op de overeengekomen Locatie. Huurder dient aan te geven waar de Apparatuur gelost dient te worden.
Na afloop van het evenement dient Huurder aan te geven waar de Apparatuur geladen dient te worden. MHB is, ongeacht de
rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het opvolgen van de instructies van Huurder
ter zake van het laden en/of lossen.
4.3 Indien sprake is van een buitenevenement, is Huurder verplicht voor veilige en toegankelijke terreinomstandigheden
zorg te dragen. Indien de aflevering, het laden en/of lossen en/of de verwijdering van de Apparatuur als gevolg van de
terreinomstandigheden op de overeengekomen datum niet mogelijk is of vertraging oploopt, dan dient Huurder de daarmee
gepaard gaande kosten aan MHB te vergoeden. Het bepaalde in Artikel 4.2 is van overeenkomstige toepassing. MHB is,
ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan aan wegen, paden of grond op de Locatie dan
wel op of dichtbij de plek waar de Apparatuur zich binnen de Locatie bevindt, ongeacht of dit al dan niet als particulier of
openbaar terrein wordt beschouwd, als gevolg van het opvolgen van de instructies van Huurder ter zake van het laden en/of
lossen en/of betreden en/of verlaten van het terrein.
4.4 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en eventuele vergoedingen tijdig te betalen en de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden na te komen.
4.5 Huurder is verplicht om zich als een goed huurder van de Apparatuur te gedragen en om de Apparatuur zorgvuldig en op
vakkundige wijze te gebruiken. Huurder is verplicht aan derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn
opdrachtgevers, de partijen die eigenaar zijn van dan wel verantwoordelijk zijn voor het desbetreffende evenement en door
Huurder ingeschakelde derden voor de op- en afbouw van het evenement, duidelijk en tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het
moment dat de Apparatuur wordt gebruikt, schriftelijk kenbaar te maken dat de Apparatuur: (a) eigendom van MHB is, (b) op
tijdelijke basis en voor gebruik als tijdelijk hulpmiddel aan Huurder ter beschikking is gesteld en (c) na afloop van het
desbetreffende evenement (door MHB) dient te worden verwijderd en aan MHB dient te worden geretourneerd.
4.6 Huurder is verantwoordelijk en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere
goedkeuringen die nodig zijn voor het organiseren van het evenement en het gebruik van de Apparatuur.
4.7 Huurder verplicht zich tijdig en kosteloos een ononderbrokening aan MHB ter beschikking te stellen wanneer MHB dit
passend acht voor de Apparatuur. Op MHB zijn eerste verzoek dient Huurder zorg te dragen voor zoveel verlichting als
nodig is om (‘s avonds) veilig te kunnen werken.
4.8 Voordat de Overeenkomst door MHB kan worden uitgevoerd, is Huurder verplicht MHB te instrueren waar de Apparatuur
dient te worden geïnstalleerd.
4.9 Huurder is verantwoordelijk voor een tijdige afronding van de werkzaamheden van derden die voorafgaand aan de
installatie en montage van de Apparatuur dienen te geschieden, zodat MHB voldoende tijd heeft voor het verrichten van de
met Huurder overeengekomen
werkzaamheden. MHB is gerechtigd wachturen bij Huurder in rekening te brengen, indien bedoelde werkzaamheden van
derden niet tijdig zijn uitgevoerd.
4.10 Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of ten aanzien van de Apparatuur die op verzoek van Huurder
worden uitgevoerd, zullen schriftelijk door MHB worden bevestigd. Indien zodanige wijzigingen tot vertraging, meerwerk en/of
extra kosten aan de zijde van MHB leiden, zijn de daaraan gerelateerde kosten voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 5 – Huurperiode
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst weergegeven huurperiode en vangt aan op de
overeengekomen datum van aflevering van de Apparatuur.

Artikel 6 – Huurprijs en vergoedingen
6.1 De overeengekomen huurprijs is exclusief BTW. In de relevante offerte en opdrachtbevestiging van MHB wordt vermeld
welke door MHB gemaakte kosten, zoals kosten van verzekeringen, transport, laden en lossen, in de huurprijs zijn
inbegrepen en welke niet.
6.2 Indien de Apparatuur door een gedraging of nalaten van Huurder of een omstandigheid aan de zijde van Huurder niet op
de overeengekomen afleveringsdatum door Huurder kan worden afgehaald of aan Huurder kan worden afgeleverd, is
Huurder de huurprijs verschuldigd met ingang van de ingangsdatum van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Gebruik van de Apparatuur
7.1 Huurder dient de adviezen van MHB met betrekking tot de positionering van de Apparatuur strikt op te volgen.
7.2 Indien in de Overeenkomst is bepaald dat MHB op een aantal specifiek aangegeven data niet voor de installatie,
demontage, het onderhoud en/of de bediening van de Apparatuur kan zorgdragen, dan mag Huurder zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van MHB de Apparatuur niet gebruiken.
7.3 Huurder is verplicht om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de Apparatuur gedurende de huurperiode te
beschermen tegen vandalisme, diefstal, verlies en andere risico’s. Huurder is verplicht de Apparatuur, het terrein, de Locatie
en plaats waar de Apparatuur zich bevindt naar behoren te beveiligen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat derden
geen ongeoorloofde toegang tot de Apparatuur hebben.
7.4 De Apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt op de Locatie. Indien de Apparatuur zich na de datum van aflevering en
op enig moment gedurende de huurperiode niet op de Locatie bevindt of naar een andere locatie wordt of is verplaatst, is
MHB gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke werking schriftelijk te beëindigen, ofwel door deze geheel of gedeeltelijk
te ontbinden ofwel door deze op te zeggen.
7.5 Zonder de uitdrukkelijke toestemming van MHB is het Huurder niet toegestaan om: (i) de behuizing/verpakking van de
Apparatuur of enig onderdeel daarvan te openen en/of (ii) de Apparatuur te verplaatsen en/of te bedienen.
7.6 Indien de Apparatuur zich op de Locatie in een transportmiddel bevindt waarin de regiekamer is gevestigd, dan is het
Huurder, diens werknemers, onderaannemers en/of vertegenwoordigers niet toegestaan de regiekamer in het
transportmiddel en/of het transportmiddel zelf te betreden, tenzij dit plaatsvindt op uitnodiging en onder begeleiding van een
personeelslid van MHB en onder de voorwaarde dat alle door MHB ingestelde veiligheidsprocedures streeft.
Huurder is verplicht MHB en het door MHB ingeschakelde personeel te allen tijde in de gelegenheid te stellen de Locatie te
betreden en te verlaten voor, al naar gelang het geval, de montage, installatie, bediening, onderhoud, demontage en/of
verwijdering (van de Locatie) van de Apparatuur. Huurder zal MHB daartoe afdoende en doorlopende toegangsbewijzen
verschaffen.
7.8 Huurder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van en de inhoud van het audiovisuele transmissiemateriaal dat
via de Apparatuur dient te worden vertoond en/of uitgezonden. Huurder zal MHB vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien
van alle vorderingen van derden die zijn gebaseerd op de stelling dat het uitzenden van het transmissiemateriaal en/of het
transmissiemateriaal zelf inbreuk maakt op hun (intellectuele eigendoms)rechten en/of niet aan relevante toepasselijke weten/of regelgeving voldoet. Huurder is verplicht daar waar nodig, en op eigen kosten, alle noodzakelijke vergunningen,
licenties en toestemmingen te verkrijgen om al het transmissiemateriaal op of via de Apparatuur te vertonen en uit te zenden.
Huurder wordt aangeraden geen origineel materiaal in de Apparatuur dan wel in verband met het gebruik van de Apparatuur
te gebruiken zonder eerst een reservekopie te hebben gemaakt. MHB is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor
enig verlies van of beschadiging van of aan (origineel) transmissiemateriaal.

Artikel 8 – Verzekering
8.1 Vanaf de datum van aflevering van de Apparatuur en gedurende de huurperiode is Huurder verplicht om bij een
gerenommeerde verzekeraar af te sluiten en verzekerd te houden: (a) een evenementenverzekering en (b) een
aansprakelijkheids- en/of andere verzekering waarbij de Apparatuur is verzekerd tegen alle risico’s die zich met betrekking
to de Apparatuur kunnen voordoen en waarbij de waarde van de Apparatuur is verzekerd.
8.2 Huurder zal MHB als medeverzekerde in de Artikel 8.1 genoemde polissen laten opnemen, zonder dat MHB
premieplichtig wordt of een eigen risico of andere vergoeding (aan verzekeraar) dient te betalen. Huurder zal ervoor zorgen
dat uitkeringen van de verzekeraar met betrekking tot de Apparatuur rechtstreeks aan MHB worden voldaan. Huurder zal de
bijbehorende premies steeds tijdig betalen en MHB op eerste verzoek een kopie van de polissen en bijbehorende
polisvoorwaarden verstrekken. Zo nodig zal Huurder een vordering op de verzekeraar ter zake van een uitkering die
betrekking heeft op de Apparatuur aan MHB cederen.
8.3 Tegen een verzekeringskostenvergoeding kan de Huurder de materialen ook verzekeren via MHB. MHB een uitgebreide
materiaalschadeverzekering afgesloten voor de huurartikelen. De voorwaarden en de van toepassing zijnde clausules,
uitsluitingen, verplichtingen, eigen risico’s en beperkingen van de materiaalschade verzekering zijn op verzoek van de
Huurder bij MHB op te vragen. Schaden en/of gebeurtenissen waarin de materiaalschade geen dekking of geen volledige
dekking biedt zijn en blijven risico van de Huurder. Het eigen risico per incident bedraagt € 500,- hiervoor is de Huurder
aansprakelijk.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Huurder is verplicht MHB onverwijld van schade aan de Apparatuur en klachten over de werking van de Apparatuur in
kennis te stellen en dit binnen 24 uur, doch uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na afloop van het desbetreffende evenement
schriftelijk aan MHB te bevestigen. Indien Huurder niet binnen de hiervoor bedoelde termijn heeft geklaagd, vervalt ieder
klachtrecht van Huurder en is MHB niet jegens Huurder aansprakelijk.
9.2 Indien een klacht door MHB gegrond wordt bevonden, is MHB slechts gehouden om het onderdeel of de onderdelen van
de Apparatuur of de Apparatuur waarop de klacht betrekking heeft kosteloos en binnen een redelijke termijn te vervangen of
te herstellen of een bedrag te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9.3, zulks ter keuze van MHB.
9.3 Indien de Apparatuur op enig moment tijdens de huurperiode gedurende een totale transmissietijd van meer dan 15%
van de totale geplande transmissietijd op een bepaalde dag niet functioneert als gevolg van: (i) een omstandigheid die naar
het oordeel van MHB voor rekening en risico van MHB dient te komen, (ii) het niet functioneren van de Apparatuur zelf of (iii)
het handelen of nalaten van MHB zijn personeel, en dit probleem niet binnen een redelijke termijn door MHB kan worden
verholpen of, al naar gelang het geval, hersteld, dan restitueert MHB aan Huurder een bedrag dat overeenkomt met de
verloren transmissietijd en wordt berekend als een bepaald pe totale door Huurder verschuldigde huurprijs, exclusief
transportkosten en arbeidskosten, en waarbij rekening wordt gehouden met het aantal gebruikte schermen en dagen van
gebruik, met dien verstande dat de maximale aansprakelijkheid van MHB, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag
dat daadwerkelijk door Huurder voor de huur van de desbetreffende Apparatuur is betaald. Het bepaalde in Artikelen 16.1 tot
en met 16.7 is van overeenkomstige toepassing.
9.4 Vorderingen van Huurder gebaseerd op de stelling dat de door MHB geleverde Apparatuur niet voldoet aan de
Overeenkomst, verjaren door verloop van 1 kalendermaand na de datum van aflevering van de desbetreffende Apparatuur
aan Huurder.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Betaling door Huurder dient plaats te vinden binnen de in de offerte dan wel de opdrachtbevestiging vermelde
betalingstermijn.
10.2 Betaling door Huurder dient uitsluitend te geschieden in euro, zonder verrekening, korting of opschorting. Indien
Huurder zich schriftelijk over een factuur heeft beklaagd en deze klacht naar de mening van MHB gegrond is, mag de
betaling alleen worden opgeschort voor wat betreft het gedeelte van de factuur waarop de klacht betrekking heeft.
10.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van
Huurder.
10.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Huurder, onverminderd de overige rechten van
MHB en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip
van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Alle nog niet betaalde facturen worden
terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.
10.5 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van
aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke
gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die MHB redelijkerwijs moet maken als gevolg van de nietnakoming door Huurder, komen voor rekening van Huurder.
10.6 Betalingen van Huurder strekken primair ter voldoening van de in Artikel 10.5 bedoelde verschuldigde kosten, secundair
tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat MHB
aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van Huurder ter zake.
10.7 MHB is gerechtigd om te verrekenen, ook indien niet aan de wettelijke vereisten voor verrekening is voldaan, waaronder
maar niet beperkt tot het verrekenen van vorderingen van MHB en/of van tot de groep van MHB behorende ondernemingen
op Huurder te verrekenen met vorderingen van Huurder op MHB en/of tot de groep van MHB behorende ondernemingen,
ongeacht de rechtsgrond van de desbetreffende vorderingen.

Artikel 11- Zekerheidsstelling
Indien er naar het oordeel van MHB een gegronde reden bestaat om te vrezen dat Huurder zijn verplichtingen jegens MHB
niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Huurder verplicht om, op eerste verzoek van MHB, een gedeelte van de huur of
de gehele huur vooruit te betalen en/of terstond genoegzame, in de door MHB gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de
volledige nakoming door Huurder van al zijn (betalings)verplichtingen of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen.
Indien Huurder binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan
geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

Artikel 12 – Eigendom
12.1 Huurder erkent en respecteert dat MHB eigenaar van de Apparatuur is en blijft. Huurder is verplicht aan derden,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn opdrachtgevers en de partijen die eigenaar zijn van dan wel verantwoordelijk
zijn voor het desbetreffende evenement en door Huurder voor de op- en afbouw van het evenement ingeschakelde derden,
duidelijk en tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het moment dat de Apparatuur worden gebruikt, schriftelijk kenbaar te maken dat
de Apparatuur: (a) eigendom van MHB is, (b) op tijdelijke basis en voor gebruik als tijdelijk hulpmiddel aan Huurder ter
beschikking is gesteld en (c) na afloop van het evenement (door MHB) dient te worden verwijderd en aan MHB te worden
geretourneerd. Huurder is verplicht MHB op eerste verzoek van MHB een kopie van de desbetreffende kennisgevingen te
verstrekken. Het is Huurder verboden het merkteken van MHB op de Apparatuur, waar op duidelijke wijze het
eigendomsrecht van MHB blijkt, te verwijderen.
12.2 Huurder is verplicht om MHB onverwijld op de hoogte te stellen indien derden rechten op de aan MHB in eigendom
toebehorende Apparatuur doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde
Apparatuur te doen gelden.
12.3 In geval van niet-nakoming door Huurder van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of
deze Algemene Voorwaarden heeft MHB het recht om de aan Huurder ter beschikking gestelde Apparatuur terug te (doen)
halen. Huurder machtigt MHB reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de
desbetreffende Apparatuur zich bevindt en is, in voorkomend geval, verplicht ervoor te zorgen dat de daartoe bevoegde
derden MHB toestemming verlenen om de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende Apparatuur
zich bevindt. Alle kosten van MHB in verband met het terughalen van de aan Huurder verhuurde Apparatuur komen voor
rekening van Huurder.
12.4 Indien en voor zover MHB de Apparatuur van derden heeft gehuurd, zijn Artikelen 12.1 tot en met 12.3 van
overeenkomstige toepassing en dient de desbetreffende derde als eigenaar te worden gerespecteerd.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Indien de behoorlijke nakoming door een Partij ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening
van de desbetreffende Partij komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 13.2 maar met uitzondering van
betalingsverplichtingen van Huurder en de in Artikel 13.3 genoemde omstandigheden, geheel of gedeeltelijk blijvend
onmogelijk is, is de door overmacht getroffen Partij niet aansprakelijk jegens de andere Partij voor enige tekortkoming in de
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, enig als gevolg daarvan optredend verzuim of enige
vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en heeft iedere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Indien de onmogelijkheid in de nakoming tijdelijk is, kan de Overeenkomst op een later tijdstip worden
nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor MHB.
13.2 Omstandigheden die overmacht aan de zijde van MHB opleveren zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te
vaardigen voorschriften die het gebruik van de verhuurde of nog te verhuren Apparatuur verhinderen of beperken,
werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden met betrekking tot de Apparatuur, transportproblemen, niet- nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers van MHB of door MHB ingeschakelde transportondernemingen, signaal- en/of
stroomonderbrekingen, kabelschade, verkeerde podiumopbouw, verkeerde verlichting, geen of verkeerde geluidsweergave,
natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.
13.3 (i) Weersomstandigheden, (ii) het, om welke reden dan ook, geen doorgang vinden of (voortijdig) beëindigen van het
evenement waarvoor de Apparatuur en/of, indien van toepassing, het personeel van MHB door Huurder is gehuurd, (iii) het
niet gebruiken of niet in gebruik nemen van de Apparatuur na aflevering aan Huurder, (iv) door Huurder met derden ten
behoeve van het evenement gemaakte afspraken en/of (v) het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van door Huurder
met derden gemaakte afspraken, leveren geen overmacht aan de zijde van Huurder op.
13.4 Indien een Partij door overmacht is getroffen, zal zij de andere Partij daarvan onverwijld mondeling op de hoogte stellen
en dit binnen 24 uur na de mondelinge melding schriftelijk bevestigen.

Artikel 14 – Beëindiging Overeenkomst
14.1 Indien Huurder jegens MHB tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of indien: (a) surseance van betaling van Huurder wordt of is
aangevraagd of is verleend, (b) het faillissement van Huurder wordt of is aangesproken, (c) Huurder een regeling met zijn
schuldeisers treft of andere stappen neemt met het oog op herstructurering van zijn schulden, (d) Huurder anderszins in de
zeggenschap over zijn vermogen wordt beperkt of deze verliest, (e) Huurder zijn bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander
land verplaatst, of wordt geliquideerd of ontbonden, fuseert of wordt gesplitst of een besluit tot één of meer van het
vorenstaande wordt genomen, of (f) Huurder de feitelijke macht over (een gedeelte van) de Apparatuur heeft verloren, heeft
MHB het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke werking schriftelijk te beëindigen, ofwel door de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel door de Overeenkomst op te zeggen, en de verdere nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd alle overige aan haar toekomende
rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het stellen van een termijn voor nakoming in de schriftelijke
kennisgeving van MHB is niet vereist indien nakoming naar de mening van MHB niet mogelijk of niet wenselijk is.
14.2 Alle vorderingen van MHB op Huurder zijn terstond opeisbaar indien één of meer omstandigheden zoals bedoeld in
Artikel 14.1 zich heeft voorgedaan.

Artikel 15 – Annulering door Huurder
Indien Huurder een evenement annuleert en om die reden geen uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven, is
Huurder verplicht aan MHB een percentage van de overeengekomen huurprijs te vergoeden overeenkomstig het hieronder
weergegeven schema:
• Annulering tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode: 40% van de totale huurprijs.
• Annulering 1 maand vóór aanvang van de huurperiode: 60% van de totale huurprijs.
• Annulering 2 weken vóór aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huurprijs.
• Annulering 1 week vóór aanvang van de huurperiode: 90% van de totale huurprijs.
• Annulering nadat de Apparatuur en/of, al naar gelang het geval, personeel van MHB op de Locatie gearriveerd is/zijn:
100% van de totale huurprijs.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid MHB
16.1 De aansprakelijkheid van MHB is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot maximaal de totale huurprijs die door Huurder
gedurende de huurperiode is betaald voor de huur van de Apparatuur waardoor de door Huurder geleden schade is
veroorzaakt. De aansprakelijkheid van MHB op grond van dit Artikel 16.1 zal nooit meer bedragen dan
€75.000 per evenement.
16.2 MHB is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor gevolgschade, ongeacht of deze als direct of indirect gevolg
wordt geleden en waaronder onder meer wordt verstaan: gederfde winst, geleden verliezen, verlies van omzet, gemaakte
kosten, verlies van gegevens, verlies van contracten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen, niet terugverdiende
investeringen en schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of – stagnatie.
16.3 De in Artikel 16.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing, indien en voor zover de
aansprakelijkheid van MHB voor de desbetreffende schade is verzekerd onder enige verzekeringsovereenkomst van MHB
en deze verzekeringsovereenkomst uitkeert. In dat geval is MHB slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de
desbetreffende verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de toepasselijke (algemene)verzekeringsvoorwaarden
wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval. MHB is niet verplicht rechten onder haar verzekeringsovereenkomst geldend te
maken. Ter voorkoming van enig misverstand, de bepalingen van Artikelen 16.2, 16.4 en 16.5 blijven onverkort van kracht.
16.4 MHB is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door of het gevolg is van het
gebruik, verwerken en doorgeven van door Huurder aangeleverde informatie. MHB is niet verplicht om te controleren of de
door Huurder verstrekte informatie juist, compleet en/of accuraat is.
16.5 MHB bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die zij ter ar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten
behoeve van haar ondergeschikten en niet- ondergeschikten en al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn
betrokken.
16.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 16.1 tot en met 16.5 laten de aansprakelijkheid van MHB op grond van
dwingend recht onverlet. MHB zal zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 16.1 tot en met
16.5 indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MHB en/of tot de bedrijfsleiding van MHB
behorende leidinggevende ondergeschikten.
16.7 Huurder is, ongeacht de rechtsgrond, jegens MHB aansprakelijk tot vergoeding van alle schade die op de Locatie en
gedurende de huurperiode aan: (i) de Apparatuur en/of (ii) werknemers van MHB en/of door MHB ingeschakelde derden
en/of (iii) eigendommen van werknemers van MHB en/of door MHB ingeschakelde derden wordt veroorzaakt, tenzij de
desbetreffende schade is veroorzaakt door een fout van werknemers van MHB en/of door MHB ingeschakelde derden.

Artikel 17 – Overige bepalingen
17.1 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MHB, is Huurder niet gerechtigd om de hem in
verhuur gegeven Apparatuur op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, te vervreemden, te bezwaren of in
huur of onderhuur te geven. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MHB, is Huurder niet
gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst of zijn rechtsverhouding met MHB onder de Overeenkomst over
te dragen aan derden.
17.2 Indien Partijen geen geheimhoudingsovereenkomst hebben gesloten of de tussen hen gesloten
geheimhoudingsovereenkomst is geëindigd, geldt het navolgende. Elke Partij verbindt zich om op geen enkel moment enige
vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Overeenkomst(en), offertes, opdrachtbevestigingen en opdrachten of
aangaande de werkzaamheden en aangelegenheden van de andere Partij aan een derde te openbaren of voor enig
doeleinde anders dan de uitvoering van de Overeenkomst(en) te gebruiken, behalve: (a) voor zover zulks vereist is bij of
krachtens de wet of door een bevoegde instantie, of (b) voor zover zulks geschiedt aan een professionele adviseur onder
oplegging aan deze van een geheimhoudingsverplichting en dan alleen voor zover zulks voor
rechtmatige doeleinden geschiedt of (c) voor zover de desbetreffende informatie op de datum van het sluiten van de
Overeenkomst of op enig moment daarna reeds algemeen openbaar is of openbaar wordt gemaakt, zonder enig
onrechtmatig handelen van welke persoon dan ook of waarvan deze persoon redelijkerwijs had kunnen weten dat
openbaarmaking daarvan onrechtmatig is. Vertrouwelijke informatie bestaat onder meer uit maar is niet beperkt tot:
prijslijsten, klantengegevens, knowhow, specificaties en alle informatie, schriftelijk of mondeling, al dan niet vastgelegd op
gegevensdragers die Huurder van MHB heeft ontvangen.
17.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, niet verbindend of (geheel of gedeeltelijk)
niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig. Partijen zullen al het
mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige,
onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze Algemene
Voorwaarden.

Artikel 18 – Dry Hire/Uitsluitend verhuur van Apparatuur
18.1 Onder Dry Hire wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de door Partijen te sluiten of gesloten
huurovereenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de Apparatuur en waarbij door MHB geen werkzaamheden ten
behoeve van de Apparatuur, zoals de installatie, montage, bediening, het onderhoud en/of de demontage van de Apparatuur,
worden verricht.
18.2 Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van
overeenkomstige van toepassing.
18.3 In afwijking van het bepaalde in Artikel 1 wordt indien sprake is van Dry Hire onder Overeenkomst verstaan: de door
Partijen ingevolge Artikel 3.4 te sluiten of gesloten huurovereenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de Apparatuur en
waarbij door MHB geen werkzaamheden ten behoeve van de Apparatuur, zoals de installatie, montage, bediening, het
onderhoud en/of de demontage van de Apparatuur, worden verricht.
18.4 Het bepaalde in Artikelen 4.7 2e zin, 4.8, 4.9, 4.10 2e zin, 7.1, 7.2, 7.5 tot en met 7.7, 16.7 (ii) en 16.7 (iii) is niet van
toepassing indien sprake is van Dry Hire.
18.5 Indien sprake is van Dry Hire, is MHB niet verplicht om bij Huurder navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van
de Apparatuur of de omstandigheden waaronder de Apparatuur zullen worden gebruikt. MHB is in zodanig geval niet
aansprakelijk voor de toepassing en/of het gebruik van de Apparatuur door Huurder.
18.6 Indien sprake is van Dry Hire, zal Huurder MHB vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle vorderingen van
Huurder en/of derden tot vergoeding van schade die Huurder en/of deze derden in verband met of als gevolg van de
Apparatuur, het gebruik, het laden en lossen en/of het transport van de Apparatuur hebben geleden of zullen lijden.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen MHB en Huurder is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is
niet van toepassing.
19.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle
geschillen die mochten ontstaan tussen MHB en Huurder voortvloeiend uit of in verband met (de uitvoering van) de
Overeenkomst(en) alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden, zulks onverminderd het recht van MHB om de
wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.